Disclaimer

Nieuwsmeldingen.nl is een onafhankelijke nieuws website met nieuws van online kranten, radio en TV. Nieuwsmeldingen.nl verzamelt automatisch het nieuws van de landelijke, regionale en buitenlandse kranten en toont die chronologisch in een helder overzicht. Alle nieuwsberichten komen uit de openbare RSS-feeds van de kranten zelf. Nieuwsmeldingen.nl maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van de volledige nieuwsartikelen, welke worden aangehouden door de sites waar Nieuwsmeldingen.nl de RSS-feeds uitleest.

Nieuwsmeldingen.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Nieuwsmeldingen.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het is niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via nieuwsmeldingen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Nieuwsmeldingen.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, waardoor elke wijziging meteen van kracht wordt zodra deze wordt gepubliceerd. We raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te controleren.

Indien van een bepaling in deze overeenkomst wordt bepaald dat deze ongeldig of niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling, en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht. Wanneer Nieuwsmeldingen.nl geen stappen onderneemt als u of anderen de bepalingen en voorwaarden schenden, betekent dit niet dat Nieuwsmeldingen.nl afstand doet van het recht om bij volgende of soortgelijke gevallen van inbreukmakendheid hiertegen op te treden. Het onvermogen van Nieuwsmeldingen.nl om deze bepalingen en voorwaarden toe te passen en af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig recht om dit te doen. Deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd volgens en beheerst door de wetten van Nederland.